Prava i obaveze pacijenata

 • Pacijenti imaju pravo da dobiju odgovarajuću medicinsku negu, stručno pruženu od strane kompetentnog osoblja u skladu sa procedurom propisanom propisima.
 • Pacijenti imaju pravo da znaju ime lekara i drugog medicinskog osoblja koje ih neguje.
 • Pacijenti imaju pravo na odgovarajuću privatnost u okviru datih granica medicinske ustanove.
 • Pre započinjanja nove dijagnostičke ili terapeutske procedure, pacijenti imaju pravo da dobiju odsvojih lekara sve informacije neophodne za donošenje odluke o tome da li pristaju ili ne pristaju naproceduru.
 • Osim u hitnim slučajevima kada je ugrožen život, pacijenti moraju biti informisani na odgovarajući način o rizicima povezanim sa ovim procedurama.
 • Ako postoje alternativni tretmani, ili ako pacijenti žele da dobiju informacije o opcionim tretmanima, oni imaju pravo da o tome budu informisani.
 • Pacijenti imaju pravo da odbiju tretman, u okviru zakonom predviđenih parametara. Takođe, pacijenti moraju biti informisani o tome kako će njihove odluke uticati na njihovo zdravlje.
 • Tokom ambulantnih i bolničkih pregleda, tretmana i terapije, pacijenti imaju pravo na najviši stepen privatnosti i pristojnosti.
 • Analiza njihovih predmeta, ispitivanja i diskusije su poverljvi i moraju se diskretno sporvoditi.
 • Pacijenti imaju pravo da njihovi medicinski podaci budu tretirani kao poverljivi. Zaštita podataka opacijentima mora takođe biti osigurana i kod kompjuterske obrade podataka.
 • Pacijenti imaju pravo da očekuju da bolnica pruži zdravstvenu uslugu na odgovarajućem nivou ulečenju njihovih bolesti, na način koji odgovara prirodi te bolesti.
 • Ako se pojavi potreba da se pacijent prebaci u drugu bolnicu, pacijentu mora biti dato potpuno objašnjenje i mora biti informisan o neophodnosti prebacivanja i o bilo kojoj mogućoj alternativi. Druga bolnica mora da prihvati ovo prebacivanje.

Bliže informacije o pravima i dužnostima pacijenata dostupne su u Zakonu o pravima pacijenata
(Sl.glasnik RS 45/2013) i odnose se na sledeća prava:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite;
 • Pravo na informacije;
 • Pravo na preventivne mere;
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge;
 • Pravo na bezbednost pacijenata;
 • Pravo na obaveštenje;
 • Pravo na slobodan izbor;
 • Pravo na drugo stručno mišljenje;
 • Pravo na privatnost i poverljivost;
 • Pravo na pristanak;
 • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju;
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta;
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju;
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama;
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu;
 • Pravo na olakšavanje patnji i bola;
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena;
 • Pravo na prigovor;
 • Pravo na naknadu štete;

Kao i na sledeće dužnosti pacijenata:

 • Odgovornost pacijenta za lično zdravlje;
 • Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga;
 • Odgovronost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima.