Dijaliza

Aparati za hemodijalizu u centru
Hemodijaliza

Hemodijaliza (HD) uključuje eksterno filtriranje krvi putem aparata za dijalizu.

NephroCare teži da svim svojim pacijentima pruži najbolju terapiju u skladusa njihovim individualnim potrebama i fizičkim stanjem.

HD u centru

Najčešći oblik hemodijalizesa tri sesije tretmana sedmično u centru za dijalizu.

Visokoprotočna (High-Flux) dijaliza

Osnovni element visokoprotočne dijalize je upotreba dijalizatora koji imaju veće pore za uklanjanje uremičnih toksina i tečnosti. Kod konvencionalne dijalize, otpadni proizvodi i elektroliti se iz pacijentove krvi uklanjanju pomoću difuzije – kretanje otopljenih tvari iz rastvora veće koncentracije (krvi) u rastvor niže koncentracije (dijalizat) kroz polupropusnu membranu. Urea nitrat u krvi (BUN) se mjeri i prati kao odraz svih toksina koje bubrezi normalno uklanjaju. Pomoću visokoprotočne dijalize, BUN se očito brže uklanja. Veće molekule su isuviše velike da bi se uklonile konvencionalnom dijalizom, ali se uklanjaju pomoću visokoprotočnih dijalizatora.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF sa svojim mnogobrojnim pozitivnim djelovanjem na faktore kardiovaskularnog rizika povezanihsa dijalizom je prepoznat kao najdjelotvorniji modalitet liječenja dijalizom1, koji se približava profilu eliminacije prirodnog bubrega.

Postizanjem visokih volumena zamjene, HighVolumeHDF terapija ima djelotvorniju eliminaciju srednjih molekula. HighVolumeHDF poboljšava ishode pacijenata i ima korisne posljedice na glavne faktore kardiovaskularnog rizika:

  • Nivo ß2-mikroglobulina i fosfata u serumu2,3,4
  • Upalni odgovor5
  • Hemodinamička stabilnost tokom hemodijalize6
  • Kontrola anemije7

Upravljanje vaskularnim pristupom

Vaskularni pristup se često naziva „linijom života pacijenta”.S obzirom na vitalnu važnost ove teme, NephroCare je razvio brojne alate i usluge koje se fokusiraju na upravljanje i njegu vaskularnih pristupa. Iskustvo naših NephroCare klinika od više od deceniju nam je dalo stručnost u njezi bubrega na visokom nivou koju stalno ponovo ulažemo u mrežu NephroCare u obliku smjernica i najbolje prakse obogaćene i vođene uslugama i alatima iz mreže NephroCare.

Podrška upravljanju vaskularnim pristupom na nivou klinike

U cilju podrške jednostavnom priključivanju i isključivanju pacijenata u skladu sa zahtjevima NephroCare standarda dobre njege na dijalizi i NephroCare smjernica za higijenu i kontrolu infekcije, u našim klinikama smo razvili proHD komplet kao i proHD CVC komplet.

Posvećena stručnost unutar naše mreže NephroCare doprinosu unapređenju poznavanja najbolje prakse u polju vaskularnog pristupa.

Zajednički projekti publikacija kompanije Fresenius Medical Care i EDTNA/ERCA:

  • „Kanulacija i njega – vodičnajbolje sestrinske prakse za arteriovensku fistulu”
  • „Upravljanje i njega vaskularnog pristupa – vodičnajbolje sestrinske prakse za centralni venski kateter”

Praćenje postignuća u pogledu vaskularnog pristupa

Upravljanje vaskularnim pristupom je sastavni dio NephroCare i doprinosi optimizaciji terapija za HBI kako bi se poboljšali ishodi pacijenata, što se postiže putem ciljnih dogovora u pogledu namjenskih Ključnih indikatora performansi (KPI) koji se prate pomoću Balanced ScoreCard.

Peritonealna dijaliza (PD)

Kod peritonealne dijalize dio trbušne membrane se koristi kao dijalizator. Voda i otopljene tvari se mogu kretati iz krvi do dijalizata kroz peritonealnu membranu. Kateter ostaje sve vrijeme na mjestu dok je pacijent na peritonealnoj dijalizi. Kada je dijalizat prisutan u peritonealnoj šupljini, otpadne tvari i suvišna vode se uklanjanju dok se ne uspostavi ravnoteža između koncentracija otopljenih tvari u krvi i dijalizatu.

Različite propisane terapije na PD, u zavisnosti od načina života i medicinskog stanja

Kontinuirana ambulantna peritonealna dijaliza

Peritonealna dijaliza u našoj klinici NC clinic Brčko

  • Redovno tokom dana
  • 4 do 5 razmjena dnevno
  • Razmjena traje oko 20–30 minuta

Automatizovana peritonealna dijaliza kod pacijentove kuće

  • Otprilike 8–10 sati

Automatski ciklusi pražnjenja i ponovnog punjenja peritonealne šupljine

REFERENCES

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.

Povezane teme

Akutno oštećenje bubrega koje se podudarasa posebnim potrebama svakog pacijenta

Ispuniti odgovornost kompanije Fresenius Medical Care u kreiranju budućnosti vrijedne življenja za pacijente sa bolešću bubrega