Procjena i definicija progresije HBI

Procjena HBI

Procjena hroničnosti

Kod osobasa GFR <60 ml/min/1,73 m2 (GFR kategorije G3a-G5) ili markerima oštećenja bubrega, pregledati anamnezu i prethodna mjerenja kako bi se odredilo trajanje bolesti bubrega.1

  • Ako je trajanje >3 mjeseca, HBI je potvrđena. Slijediti preporuke za HBI.1
  • Ako trajanje nije >3 mjeseca ili je nejasno, HBI nije potvrđena. Pacijenti mogu imati HBI ili akutne bolesti bubrega (uključujući akutno oštećenje bubrega (AOB)) ili oboje i testovi se u skladusa tim trebaju ponavljati.1

Procjena uzroka

Procijeniti klinički kontekst, uključujući ličnu i porodičnu anamnezu, socijalne i faktore okoliša, lijekove, fizikalni pregled, laboratorijska mjerenja, snimanja i patološku dijagnozu kako bi se odredili uzroci bolesti bubrega.1

Procjena GFR

Nefrološka zajednica preporučuje korištenje kreatinina u serumu i jednačinu za procjenu GFR kao početne procjene.1

Također se predlaže da se koriste dodatni testovi (kao što je mjerenje cistatina C ili klirensa) za potvrdno testiranje posebnih okolnosti kada je eGFR zasnovan na kreatininu u serumu manje precizan.1

Procjena albuminurije

Kod početnog testiranja proteinurije, nefrološka zajednica preporučuje da se, ako je moguće, da uzorak prvog jutarnjeg urina kao i obave sljedeća mjerenja: omjer albumina i kreatinina u urinu (ACR); omjer proteina i kreatinina u urinu, analiza urina pomoću test-trake na ukupni proteinsaautomatizovanim očitavanjem; analiza urina pomoću test-trake na ukupni proteinsa ručnim očitavanjem.1

Preporučuje se da kliničke laboratorije, pored koncentracije albumina ili koncentracija proteinurije, objavljuju i ACR i omjer proteina i kreatinina u vremenski neodređenim uzorcima urina, umjesto objavljivanja samo koncentracija.1

Laboratorije više ne bi trebale koristiti pojam mikroalbuminurija.1

Definicija progresije

Procijeniti GFR i albuminuriju najmanje jednom godišnje kod osobasa HBI. Procjenjivati GFR i albuminuriju češće kod osoba koje imaju veći rizik od progresije i/ili kod kojih mjerenja utiču na odluke o liječenju. Tabela u nastavku pokazuje preporučeni minimalni broj posjeta.1