Komplikacije

Ljekar objašnjava pacijentu moguće komplikacije u vidu metaboličke bolesti kostiju zbog HBI

HBI se povezujesa velikim brojem komplikacija koje dovode do neželjenih zdravstvenih ishoda. Kod nekih komplikacija uzročni put između bolesti bubrega i neželjenih ishoda je dobro poznat. Kod ovih komplikacija postoje smjernice kliničke prakse za testiranje i liječenje promjenjivih faktora kako bi se spriječili neželjeni ishodi.1

Napominjemo da sve osobesa HBI neće imati sve komplikacije i da se one neće javljati istom brzinom ili istim stepenom kod osobasa istim kategorijama GFR ili albuminurije. Ipak poznavanje uobičajenih komplikacija i opcija liječenja je važno kod njege HBI.1

Anemija

Anemija je važna komplikacija kod HBI jer značajno doprinosi velikom simptomskom opterećenju HBI. Ima veliki uticaj na živote osobasa HBI ali ima potencijal da bude reverzibilna uz odgovarajuće liječenje.1

Metabolička bolest kostiju kod HBI uključujući laboratorijske abnormalne vrijednosti

Promjene u mineralnom metabolizmu kostiju i promjene homeostaze kalcija i fosfata događaju se rano u toku HBI i napreduju kako opada funkcija bubrega. Ove promjene su grupirane pod zajedničkim nazivom Hronična bubrežna insuficijencija – mineralni i koštani poremećaj (HBI-MKP) što uključuje bubrežnu osteodistrofiju i vankoštanu (vaskularnu) kalcifikaciju povezanusa abnormalnostima mineralnog metabolizma kostiju.1

Acidoza

Učestalost i težina metaboličke acidoze kod osobasa HBI se progresivno povećava kako opada GFR. Prilagođavanja lučenja kiseline koja bubrezi prave u početku sprečavaju pad koncentracije bikarbonata u serumu, ali kako GFR nastavlja da pada ispod 40 ml/min/1,73 m2, obično se razvija metabolička acidoza. Nefrološka zajednica preporučuje da se osobamasa HBI i koncentracijama bikarbonata u serumu od <22 mmol/l daje oralna suplementacija bikarbonata kako bi se održao nivo bikarbonata u serumu u normalnom rasponu, osim ako postoje kontraindikacije.1

HBI i kardiovaskularna bolest

Za osobesa HBI se smatra da imaju povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti. Studije zasnovane na populacijama su pokazale povećani rizik od smrti i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti kako GFR pada ispod 60 ml/min/1,73 m2 ili kada analiza urina otkrije albumin. Osobesa HBI imaju veću vjerovatnoću da će iskusiti kardiovaskularni događaj nego da bolest napreduje do ESRD, imati lošiju prognozusa većim mortalitetom nakon akutnog infarkta miokarda (IM) i imati veći rizik od rekurentnog IM, zatajenja srca i iznenadne srčane smrti. Upravljanje promjenjivim faktorima kardiovaskularnih rizika, kao što je poboljšani krvni pritisak i kontrola dijabetesa, također smanjuje progresiju HBI.1

HBI i bolest perifernih arterija

Postoji snažna povezanost između HBI i bolesti perifernih arterija (BPA). Simptomi BPA mogu biti prisutni samo kod manjine osoba koje imaju klinički dokaz za BPA. Zato je važno mjeriti tibijalno-brahijalni indeks i redovno obavljati sistematske procjene donjih ekstremiteta kod osobasa visokim rizikom od BPA kako bi se identificirali šumovi, gubitak pulsa, hladni blijedi ekstremiteti, kašnjenje u ispunjavanju vena i ulceracija kože.1

Povezane teme

Razne bolesti kardiovaskularnog sistema utiču na veliki broj pacijenata na dijalizi.

Želimo da vam pomognemo da upravljate svojim stanjem radi kvalitetnijeg života.