Pravno obaveštenje

Izdaje

ZU Fresenius Medical Care Centar za dijalizu Šamac
Cara Dušana 70, Šamac

ZU Fresenius Medical Care Centar za dijalizu doo Brčko
Banjalučka 3, Brčko

ZUB Internacionalni dijaliza centar Banjaluka
Ivana Franje Jukica 9, Banjaluka

email: fresenius.bolnica(at)fmc-ag.com

Prava

Copyright© ZU Fresenius Medical Care Centar za dijalizu Šamac, ZU Fresenius Medical Care Centar za dijalizu doo Brčko, ZUB Internacionalni dijaliza centar Banjaluka 2000-2018. Sva prava zadržana.

Tekst, slike, grafike, zvučne datoteke, animacije, video fajlovi i njihov raspored na Fresenius Medical Care Internet sajtovima smatraju se predmetom autorskih prava i drugih prava zaštite intelektualne svojine. Sadržaji se ne smeju kopirati za komercijalnu upotrebu, niti modifikovti ili postavljati na druge sajtove. Neke Fresenius Medical Care Internet stranice takođe sadrže slike ili druge datoteke koje podležu zaštiti autorskih prava svojih provajdera.

Dozvoljeno da pretražujete ovaj sajt i da reprodukujete izvode štampanjem, preuzimanjem na hard disk, i distribuciju drugim osobama, ali u svim slučajevima samo za nekomercijalne, informacione i lične svrhe.

Robne marke

Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi zaštitni znaci prikazani na Fresenius Medical Care internet sajtovima su registrovani u određenim zemljama i podležu zaštiti prava Fresenius Medical Care i u njenom su vlasništvu, ili se koriste po licenci Fresenius Medical Care i njenih podružnica.

Garancije, zastupanja / sadržaj

Informacije daje Fresenius Medical Care "u viđenom stanju" i bez bilo kakve garancije, izričite ili podrazumevane, uključujući (ali ne ograničavajući se na) bilo kakve implicirane garancije za prodaju, prilagođenost određenoj nameni, ili neprilagođenost. Iako se veruje da su informacije tačne, mogu da sadrže greške ili nepreciznosti. Informacije koje se nalaze na ovom sajtu su date u opšte informativne svrhe i ne predstavljaju posao, medicinski ili drugi profesionalni savet. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za povrede ili gubitak koji mogu proizaći iz oslanjanja na informacije sadržane na ovom sajtu.

Unapred date izjave

Ovaj sajt sadrži unapred date izjave zasnovane na uverenjima menadžmenta Fresenius Medical Care. Kada se koriste na sajtu, reči kao što su "predviđanja, "uverenja", "procena", "očekivanja", "namera", "plan" i "projekat" imaju za cilj da identifikuju izjave koje se odnose na buduće vreme. Mogu uključivati rizike i neizvesnosti, uključujući tehnološka dostignuća u oblasti medicine, tražnju za proizvodima i prijem na tržištu, efekat ekonomskih uslova, uticaj konkurentnih proizvoda i cena, deviznih kurseva i drugih rizika. Ove izjave o budućnosti odražavaju stavove Fresenius Medical Care koje je zauzeo u vezi sa budućim događajima i podložni su rizicima i neizvesnosti. Sve ove izjave o budućnosti zasnovane su na procenama i pretpostavkama menadžmenta kompanije i veruje se da su racionalni, iako su inherentno neizvesni i teško predvidljivi. Stvarni rezultati mogu materijalno ili iskustveno da se razlikuju od unapred datih izjava. Fresenius Medical Care negira bilo kakvu nameru ili obavezu da ažurira ovakva predviđanja izjave.

Licence

Fresenius Medical Care je nastojao da dostigne kvalitet inovativnog i informativnog Internet sajta. Međutim, molimo vas za razumevanje da Fresenius Medical Care mora da zaštititi svoju intelektualnu svojinu, uključujući svoje patente, žigove i autorska prava. Shodno tome, molimo da imate u vidu da ne možemo da garantujemo licencu za intelektualnu svojinu Fresenius Medical Care na ovom Internet sajtu.

Hiperlinkovi

Hiperlinkovi na našem sajtu nemaju nameru da budu preporuka. Mi ne proveravamo da li je informacija tačna ili ispravna. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja može proisteći iz korišćenja ovih informacija.