NephroCare koristi cookie da bi unapredio funkcionalnosti i poboljšao preglednost ove web stranice. Da nastavite sa pregledanjem web stranice, izaberite pristanak na upotrebu cookia. Detalje možete pronaći u privacy policy.

NephroCare sistem izvanrednosti

NephroCare sistem izvanrednosti je holistički sistem instrumenata za upravljanje koji podržava operativne klinike širom sveta za implementaciju NephroCare vizije na efikasan i sistematski način.

Sistem uključuje, na primer, precizno merenje kvaliteta  lečenja na osnovu naše kliničke baze podataka, standardizaciju i poboljšanja efikasnosti kliničke infrastrukture, kao i optimizaciju rezultata lečenja dijalizom. Spajanje naše vizije sa sveobuhvatnim sistemom instrumenata za upravljanje je ono što mi zovemo „NephroCare sistem izvanrednosti“.

NephroCare sistem za kliničko upravljanje

Bez podataka nema poboljšanja. EuCliD®, sistem za kliničko upravljanje u vlasništvu NephroCare mreže pruža sveobuhvatne informacije o svakom tretmanu dijalizom i pacijentu, čime se omogućava da medicinsko osoblje u svakom NephroCare centru donosi prave odluke za poboljšanje lečenja svakog pacijenta.

EuCliD® radi u 774 centara za dijalizu širom EMEALA područja – Evropa, Bliski istok, Afrika i Latinska Amerika – koji leče oko 82.000 pacijenata na dijalizi.

EuCliD® pruža podatke za redovni pregled kvaliteta u NephroCare centrima za dijalizu, kao i NephroCare uravnotežene rezultate i izveštaje medicinskog pregleda pacijenata.

NephroCare uravnoteženi rezultati

Kako bi se osoblju svakog centra za dijalizu, kao i rukovodstvu, obezbedio kratak pregled efikasnosti centra, uravnoteženi rezultati su stvoreni da bi se merilo dostizanje ciljne efikasnosti. Oni služe za usmeravanje neprekidnog poboljšanja na svim organizacionim nivoima. Iz perspektive pacijenata najvažniji cilj jeste poboljšavanje kvaliteta života u centrima za dijalizu kompanije Fresenius Medical Care. Posebne mere efikasnosti obuhvataju pokazatelje efikasnosti dijaliznog procesa i rezultate lečenja.

Izveštaji medicinskog pregleda pacijenata

Izveštaji medicinskog i pregleda o nezi pacijenata kreiraju se direktno na nivou klinike EuCliD®. Oni omogućavaju medicinskom osoblju da izvrši detaljnu procenu pacijenata na dijalizi i njihovih uremičnih komorbiditeta u holističkom pristupu učinkovitosti hemodijalize, ali i omogućavaju im da pokrenu analizu za grupu pacijenata ili centara, doprinoseći na taj način identifikaciji opštih problema, a time i usvajanju korektivnih mera.

Sistem za upravljanje kvalitetom zdravstvenih usluga (HS-QMS)

HS-QMS je implementiran u naše klinike za dijalizu da bi se obezbedila mogućnost nege u dijalizi visokog kvaliteta. Na osnovu međunarodnog standarda kvaliteta ISO 9001, sektorskih smernica i znanja internih stručnjaka, on obezbeđuje da ispunjavaju unutrašnji i spoljašnji zahtevi kvaliteta zdravstvene nege.

Da bi se postigla odgovarajuća integracija tih zahteva kvaliteta u strukturiranim procesima, fokusiramo se na sledeće principe:

  • Omogućavanje najboljih mogućnosti lečenja pacijenata u skladu sa njihovim potrebama
  • Korišćenje proizvoda, farmaceutskih proizvoda i postupaka visokog kvaliteta koje stalno dorađuje naš tim za istraživanje i razvoj
  • Omogućavanje sveobuhvatne terapije i medicinskih saveta za pacijente od strane kvalifikovanog i veoma motivisanog osoblja
  • Pružanje bezbednog okruženja i za pacijente, i za zaposlene u centrima za dijalizu
  • Tekuće poboljšanje našeg učinka i nivoa efikasnosti1

Glavni element našeg sistema za upravljanje kvalitetom sastoji se od korporativnih direktiva koje navode ključne zahteve za procese u NephroCare organizaciji, npr. postavljanjem standarda u vezi sa higijenom i kontrolom infekcija, dobrom negom u dijalizi, vodom, koncentratom i tečnosti za dijalizu za hemodijalizu i povezane terapije.

Proces neprestanog poboljšavanja

Proces neprestanog poboljšavanja u NephroCare mreži zasniva se na tri elementa:

  1. Standardizaciji radnih procesa dokumentovanih u integrisanom sistemu za upravljanje kompanijom (sistem kvaliteta);
  2.  Redovnom pregledanju efikasnosti (tj. medicinski rezultati, pokazatelji procesa, troškovi, organizaciona pitanja i zadovoljstvo pacijenta) od strane multidisciplinarnog tima u svakom NephroCare centru koji se sastoji od medicinskog osoblj, lekara medicinskih tehbičara, rukovodstva, kao i regionalnog rukovodstva i rukovodstva zemlje;
  3. Inicijativi svakog člana osoblja da identifikuje i predloži mere poboljšanja koje, kada se potvrde, postaju deo standarda;

Ovaj neprekidni proces poboljšavanja podržavaju alati za upravljanje, kao što su EuCliD® medicinski izveštaj o nezi pacijenata i NephroCare uravnoteženi rezultati, između ostalih, ali i obuka osoblja u organizacionim i upravljačkim sposobnostima.